A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2023 - 2030 trong Công an tỉnh

Ngày 16/1/2023, Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 143/KH-CAT về phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2023 - 2030 trong Công an tỉnh.

Theo đó, đợt thi đua được phát động nhằm giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các phòng, Công an các huyện, thành phố; nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ ở từng đơn vị.

Về yêu cầu, phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, thực chất, tạo sự đột phát, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Đồng thời, kịp thời cổ vũ, động viên, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể xuất sắc, sáng tạo trong công tác cải cách hành chính.

Ảnh minh họa

Mục tiêu chung được xác định là phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm sau cao hơn năm trước.

Mục tiêu cụ thể được chia làm hai giai đoạn:

* Giai đoạn 2023 - 2025:

- 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên. 80% thủ tục hành chính mức độ 3 và 4 đủ điều kiện được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%. Phấn đấu 90% số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

- Cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020 thuộc chức năng quản lý nhà nước của Công an tỉnh.

- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính tối thiểu đạt chỉ tiêu xác định tại Chương trình số 15/CTr-BCA-V03 ngày 25/10/2021 của Bộ Công an về tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân; phấn đấu mức độ hài lòng năm sau cao hơn năm trước.

* Đến năm 2030: Hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 bình quân đạt 80% trên tổng số hồ sơ phát sinh, 90% thủ tục hành chính mức độ 3 và 4 đủ điều kiện được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Xây dựng được đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc lam và khung năng lực theo quy định. 100% cán bộ, chiến sĩ công tác tại cấp xã có trình độ trung cấp trở lên và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc.

Nội dung thi đua thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Công an tỉnh giai đoạn 2021-2030, kế hoạch hàng năm của Công an tỉnh với các lĩnh vực; Cải cách thế chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ số, Chính phủ điện tử trong Công an tỉnh.

Thời gian thi đua từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/10/2030.

Công tác khen thưởng được tiến hành sau khi Bộ Công an công bố Chỉ số cải cách hành chính hàng năm; UBND tỉnh công bố Chỉ số PCI, PAPI. Hội nghị tổng kết giai đoạn 2023 - 2030 được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an, UBND tỉnh.


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan