A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, để việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào thông tin trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, Số định danh cá nhân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc sử dụng các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư để xác định nơi cư trú của công dân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Đảm bảo việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. Kiểm tra, rà soát điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định liên quan đến việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hoặc các giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Cư trú; không yêu cầu công dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng các các cơ quan, đơn vị và địa phương tổng hợp, gửi về Công an tỉnh để được hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền.

 

Ảnh minh họa

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, rà soát để đảm bảo cơ sở hạ tầng và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin hệ thống để triển khai kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm sử dụng thông tin về cư trú của công dân thay cho yêu cầu phải xuất trình giấy tờ chứng minh về cư trú trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và phục vụ công tác chuyên môn. Chỉ đạo Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Điều 38, Luật cư trú năm 2022 trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. 

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đối với các cá nhân, đơn vị trong tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính có yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp bổ sung các giấy tờ ngoài quy định của thủ tục hành chính hoặc bổ sung các loại giấy tờ mà có thể sử dụng các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư để xác định nơi cư trú của công dân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính.


Tác giả: Xuân Hoàng