A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trong lực lượng Công an tỉnh năm 2024

       Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 được tổ chức từ ngày 01 - 31/5/2024 và được triển khai trên toàn quốc. Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-BCA-H06 ngày 02 tháng 02 năm 2024 của về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 trong lực lượng Công an nhân dân (CAND).

                                       

       Theo đó, Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trong lực lượng Công an tỉnh năm 2024 nhằm tiếp tục quán triệt đến CBCS các Phòng, Công an các huyện, thành phố trong Công an tỉnh nhận thức và thực thi nghiêm pháp luật về ATVSTP, nhất là các đồng chí Thủ trưởng Công an các Phòng, Công an các huyện, thành phố trong việc nâng cáo vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; chăm sóc, nâng cao sức khoẻ cán bộ chiến sĩ, công nhân Công an (CBCSCNCA), phòng chống tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN).

            Tổ chức các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng điểm. Khuyến khích các đơn vị trong Công an tỉnh lựa chọn một số hoạt động cụ thể để tổ chức chăm sóc, nâng cao sức khoẻ CBCSCNCA, phòng chống TNLĐ, BNN đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Với chủ đề Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng, thời gian Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024, từ ngày 01-31/5/2024 với các nội dung:

            1. Tổ chức Lễ phát động kết hợp các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024.

            2. Các Phòng, Công an các huyện, thành phố tham gia lễ phát động, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tại địa bàn đóng quân, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 thiết thực, phù hợp với điều kiện của đơn vị và tuân thủ các hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế và đại phương nơi đơn vị đóng quân.

            3. Tiếp tuc triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 339/KH-BCA-H41 ngày 20/12/2016 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ quản lý sức khoẻ và bệnh nghề nghiệp trong lực lượng Công an nhân dân; Kế hoạch số 493/QĐ-BCA-H06 ngày 22/01/2021 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của CBCSCNCA phòng, chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 trong lực lượng CAND.

            Tùy theo điều kiện, tình hình thực tế của các Phòng, Công an các huyện, thành phố. Công an tinh đề nghị tổ chức một số hoạt động chuyên đề về ATVSLĐ năm 2024 như sau:

- Tổ chức các hoạt động tập huấn truyền thông, tư vấn, hướng dẫn, huấn luyện về kỹ năng làm việc an toàn, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho CBCSCNCA trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Xây dựng, gửi, phát các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền chủ đề, nội dung hoạt động của Tháng hành động, tuyên truyền về Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Phát động các cuộc thi, chiến dịch truyền thông về thực hiện công tác ATVSLĐ, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thực thi Luật ATVSLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp trong lực lượng Công an.

            - Thường xuyên kiểm tra, rà soát các nguy cơ mất ATVSLĐ tại nơi làm việc của CBCS trong đơn vị. Chú trọng kiểm tra việc xây dựng các nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; việc đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ nơi làm việc

- Tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị.

- Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, công tác huấn luyện ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ, quản lý sức khỏe và bệnh nghề nghiệp cho CBCS trong CAND.

- Tiếp tục phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về công tác ATVSLĐ; thường xuyên kiểm tra nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATVSLĐ; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, mời chuyên gia huấn luyện, hỗ trợ cho CBCS trong CAND; hướng dẫn xây dựng nội quy, quy trình làm việc an toàn, hướng dẫn, tư vấn cải thiện điều kiện lao động; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ làm việc tại các đơn vị có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Tổ chức các hoạt động như đối thoại, tọa đàm, hội thảo chuyên đề, hội thi về ATVSLĐ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, cứu nạn và thực thi hiệu quả Luật ATVSLĐ trong đơn vị.

         - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp  cho cán bộ chiến sỹ, người lao động tại đơn vị. Tổ chức quan trắc môi trường tại các cơ sở y tế trong CAND.

                                                                                


Tác giả: Phạm Thị Diên