A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thi hành Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong Công an tỉnh

Ngày 14/2/2022, Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 370/KH-CAT-PV01 về triển khai thi hành Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong Công an tỉnh. Việc ban hành Kế hoạch là yêu cầu cần thiết nhằm tổ chức tốt việc triển khai thi hành Nghị định 120/2021/NĐ-CP trong Công an tỉnh; xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định. Qua đó, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thi hành pháp luật về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Kế hoạch số 370/KH-CAT-PV01 đã phân công cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị và thời gian thực hiện các nội dung công tác trọng tâm như:

– Hướng dẫn triển khai thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP bao gồm: Hướng dẫn Công an cấp xã, công chức văn hóa – xã hội, các cơ quan tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; hướng dẫn, tập huấn kỹ năng cho lực lượng Công an cấp xã trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ người được giáo dục; hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ áp dụng pháp luật về thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; hướng dẫn việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định…

– Cử cán bộ tham gia tập huấn và tổ chức các lớp tập huấn về thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và các đối tượng khác có liên quan đến việc thực hiện các quy định về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

– Triển khai các hoạt động phổ biến và giáo dục pháp luật như: Tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chính trị, pháp lý, sinh hoạt chuyên đề; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh, chuyên mục “An ninh Kon Tum” phát sóng trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng nội dung của Nghị định số 120/2021/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Nội dung Kế hoạch số 370/KH-CAT-PV01 cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện và hoàn thành các công việc được phân công, đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, Công an các huyện, thành phố; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Trên cơ sở Kế hoạch số 370/KH-CAT-PV01, các phòng có liên quan, Công an các huyện, thành phố khẩn trương lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, thời hạn và thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Hoàng Phúc