A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh

Ngày 26 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3181/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3037/UBND-NC ngày 14 tháng 9 năm 2022. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên địa bàn; đồng thời kiểm tra, rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ làm cơ sở đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh trong năm 2023.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trực tiếp giới thiệu với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về các trang thiết bị phục vụ Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (nguồn: bocongan.gov.vn).

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ dữ liệu tiêm chủng Covid-19 vào hệ thống quản lý tiêm chủng trên nền tảng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh hướng dẫn việc triển khai cập nhập, kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu quản lý hội viên, đoàn viên trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn cho các cấp hội có liên quan biết, tổ chức triển khai thực hiện sau khi có hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời phối hợp, hướng dẫn và xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

 

 


Tác giả: Xuân Hoàng