A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 654/KH-UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh năm 2023, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Đề án năm 2023.

Ảnh minh họa

Theo đó, việc triển khai thực hiện Đề án tập trung vào các nội dung sau:

Tiếp tục phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn; các văn bản về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước; pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn hoặc liên quan đến phòng, chống tra tấn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức lồng ghép việc triển khai thực hiện Đề án với triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch khác về phổ biến, giáo dục pháp luật đang được triển khai, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023... để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án.


Tác giả: Hoàng Công
Tin liên quan