A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường đang là một trong những vấn đề thách thức lớn của toàn cầu, tác động không nhỏ đến sự phát triển bền vững của các nước trên thế giới. Xác định rõ tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hệ thống quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, thông qua các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị,… của Đảng xuyên suốt qua các nhiệm kỳ đại hội để bảo đảm sự nhất quán, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Môi trường là gì? Tại sao phải bảo vệ môi trường? - Litter, it costs you

Ảnh minh họa

Thực hiện Công văn số 3562/X03-P5, ngày 11/5/2022 của Cục Công tác đảng và công tác chính trị về tuyên truyền bảo vệ môi trường và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị gửi tới các đơn vị “Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

Đề nghị các phòng, Công an các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động triển khai thực hiện.

Tải toàn văn tài liệu tại đây./.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị

 


Tin liên quan