A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Công an Trung ương phổ biến, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Ngày 18/8, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an đến hội trường Công an các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum, tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Sau Hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng để các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên CAND nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết trên, tạo sự thống nhất về tư tưởng và tổ chức thực hiện. Tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc.


Tác giả: Thanh Tâm
Tin liên quan