A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Hướng dẫn số 63-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa của Ngày Thương binh-Liệt sĩ và sự hi sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sĩ trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội; từ đó, xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Nội dung tuyên truyền làm rõ lịch sử, ý nghĩa chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh-Liệt sĩ; khắc sâu đạo lý truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc; thể hiện sự trân trọng, biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng"; kết quả và hạn chế, bất cập trong các chủ trương, chính sách cần phải bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.

Những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong 75 năm qua, trong đó nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chính sách pháp luật, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sĩ, nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng cho người có công với cách mạng... Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.

Xem cụ thể Hướng dẫn tại đây.


Tác giả: Khánh Vi