A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Kon Tum

          Vừa qua, Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh Kon Tum đã thành lập Đoàn kiểm tra về công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 tại một số cơ quan trên địa bàn tỉnh như: Sở Tài Nguyên Môi Trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Tài chính, Sở Công thương…

         Qua quá trình kiểm tra thực tế tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra đã đánh giá thực trạng công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm phát hiện lỗ hổng bảo mật, nguy cơ mất an toàn thông tin, kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót, xử lý hành vi vi phạm và kiến nghị, hướng dẫn giải pháp khắc phục.  

      Thông báo kết luận kiểm tra tại Sở Giao thông vận tải

        Về phía các đơn vị được kiểm tra, những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, lãnh đạo các sở ban ngành đã tập trung chỉ đạo và đẩy mạnh việc triển khai các quy định về an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giải quyết công việc hành chính, nâng cao hiệu quả việc ứng dụng “một cửa” điện tử trong giải quyết thủ tục hồ sơ thủ tục hành chính. Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị đã thực hiện sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice; triển khai chứng thực chữ ký số chuyên dùng cho lãnh đạo và trưởng phòng, phó trưởng phòng để bảo đảm an toàn cho các trao đổi thư điện tử, văn bản điện tử. Đặc biệt tại một số đơn vị đã cài đặt các phần mềm bản quyền như: phần mềm ngăn chặn mã độc tập trung, phần mềm diệt virus…. nhằm đảm bảo an toàn trên máy tính của người sử dụng.

        Đối với công tác đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, các đơn vị đã thực hiện khá đầy đủ các yêu cầu về quản lý (chính sách an toàn thông tin, tổ chức bảo đảm an toàn thông tin, bảo đảm nguồn nhân lực, quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng, quản lý an toàn dữ liệu); kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin như: bảo đảm an toàn máy chủ (xác thực, kiểm soát truy cập, nhật ký hệ thống, phòng chống xâm nhập, phòng chống phần mềm độc hại), bảo đảm an toàn ứng dụng; bảo đảm an toàn dữ liệu (bảo mật dữ liệu, sao lưu dự phòng). Tuy nhiên, chưa có giải pháp về đảm bảo an toàn mạng (thiết kế hệ thống, bảo vệ thiết bị hệ thống).

       Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong thời gian tới. Đoàn kiểm tra của Tiểu ban An toàn, An ninh mạng Tỉnh Kon Tum đã kiến nghị các sở, ban, ngành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, Nhà nước và pháp luật về công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, các đề án, chiến lược về an toàn, an ninh mạng; Luật An ninh mạng, các nghị định hướng dẫn thi hành; quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các chương trình, kế hoạch công tác của Tiểu ban An toàn, an ninh mạng gắn với công tác bảo vệ bí mật nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, rà soát, kịp thời gỡ bỏ mã độc, khắc phục lỗ hổng bảo mật trên máy tính, thiết bị lưu trữ; thực hiện các giải pháp nâng cấp, cài đặt hệ điều hành, phần mềm, cơ sở dữ liệu nhằm phòng tránh gây nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng.


Tác giả: Trung Đức