A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những kết quả đạt được sau 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Công an tỉnh

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh với quyết tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo, đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai nội dung Kết luận rộng khắp trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh và bước đầu gặt hái được nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy đảng cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đến toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ như: Kế hoạch số 26-KH/ĐUCA, ngày 16-6-2021 về việc phát huy ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế trong 05 năm lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 24-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 50-KH/ĐUCA, ngày 9-11-2021 về việc thực hiện kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Công an nhân dân; Kế hoạch số 77-KH/ĐUCA, ngày 28-3-2022 về việc sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 28-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh; gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Theo đó, 100% các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc; xây dựng chương trình hành động; phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua, đăng ký mô hình, phần việc cụ thể thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

C:\Users\Administrator\Desktop\GIÁM SÁT\DSC09745.JPG

Đoàn Giám sát Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, giám sát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh tại Đảng ủy Công an tỉnh

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND vào chương trình sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, đảng bộ, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một trong những nội dung quan trọng trong Chương trình công tác và Nghị quyết công tác Công an, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Trên cơ sở đó, các chi bộ, đảng bộ cơ sở, đảng bộ Công an các huyện, thành phố cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình.

Thực hiện Công văn số 440-CV/BTGTU, ngày 17-6-2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đồng thời đăng ký phần việc trong tháng theo Kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa của Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 23-6-2021 Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Công văn số 183- CV/ĐUCA về việc gợi ý nội dung xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021 gắn với đăng ký thực hiện Chuyên đề của tỉnh để từng cán bộ, chiến sĩ, đảng viên đăng ký việc làm theo Bác đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng. Qua đó, mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ không ngừng nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc học, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận dụng khoa học, sát hợp vào công tác chuyên môn, lĩnh vực công tác của đơn vị mình. Đồng thời, thường xuyên tăng cường rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tác phong công tác, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ trong lực lượng Công an Kon Tum. Việc đăng ký và kết quả thực hiện nội dung công việc đã đăng ký của tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ hằng năm.

Đảng ủy đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân, nhất là việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác; tư thế lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử ở các đơn vị nhất là cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các công việc cho tổ chức và Nhân dân. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các đơn vị đã tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, những vấn đề được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tập trung chỉ đạo, đề ra giải pháp ngay từ cơ sở, thực hiện chế độ chính sách, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính tập trung vào việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện Quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc chính quy và khả năng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Kế thừa những kết quả đạt được trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2020 và quán triệt Kết luận 01-KL/TW về tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các tổ chức cơ sở đảng trong Công an tỉnh đã triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, chặt chẽ về cách làm được cán bộ chiến sĩ, đảng viên đồng tình; tin tưởng việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” sẽ là đòn bẩy, tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ để mỗi tổ chức, cá nhân phấn đấu, nỗ lực không ngừng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng nâng cao nhận thức, tầm quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và sinh hoạt hàng ngày; các tổ chức cơ sở đảng căn cứ nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực trong thực hiện Kết luận 01 và Chuyên đề riêng của tỉnh.

Năm 2021 và 2022, có 100% tổ chức cơ sở đảng và cán bộ chiến sĩ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, gắn với chức năng, nhiệm vụ đơn vị giao để đánh giá phân loại đảng viên hàng năm. Các tổ chức cơ sở đảng tập trung hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của đơn vị, của cán bộ, đảng viên gắn với các phong trào thi đua yêu nước và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Các hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phong phú, đa dạng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Công an tỉnh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác từng bước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện tốt các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Qua triển khai thực hiện, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; gương mẫu trong việc thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn đặt lợi ích của Đảng, nhà nước và Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tư cách người Công an cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy; thi đua thực hiện theo khẩu hiệu hành động “Công an Kon Tum: Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an cơ sở”; khiêm tốn, giản dị, tiết kiệm, liêm chính, tác phong công tác khoa học, gần gũi quần chúng... trong đơn vị và nơi cư trú. Nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy định về những điều đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an không được làm, Điều lệnh Công an nhân dân, nội quy, kỷ luật công tác lao động, học tập của Ngành, của đơn vị và địa phương nơi cư trú. Việc triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 và kế hoạch năm được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện như: Việc lựa chọn nội dung đột phá, xử lý, giải quyết một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân ở một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao; một số đơn vị chưa xây dựng được nhiều mô hình mới, hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 01-KL/TW còn ít; chưa có nhiều mô hình nổi bật để thực hiện biểu dương, khen thưởng và nhân rộng.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo sát sao việc triển khai hiệu quả Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 28-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 10-01-2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kế hoạch số 69-KH/ĐUCA, ngày 08-10-2021 của Đảng ủy Công an Trung ương; Kế hoạch số 50-KH/ĐUCA, ngày 9-11-2021 của Đảng ủy Công an tỉnh về việc thực hiện kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Công an nhân dân; Kế hoạch số 27-KH/ĐUCA, ngày 16-6-2021 về học tập chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” và Kế hoạch số 65-KH/ĐUCA, ngày 20-01-2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của Đảng ủy Công an tỉnh.

Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại thi đua hằng năm của tập thể, cá nhân.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử tổng hợp Công an tỉnh về những kết quả nổi bật của các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát triển khai tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp đánh giá tiến độ thực hiện đăng ký của từng cán bộ, đảng viên nhằm chấn chỉnh kịp thời những tồn tại thiếu sót, đề ra phương hướng khắc phục trong thời gian tiếp theo.

 

 


Tác giả: Đặng Thân
Tin liên quan