A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng; số lượng phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/8/2022, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 2489/KH-CAT-PC07 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng; số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng dân phòng đối với công tác PCCC và CNCH đảm bảo theo phương châm “Bốn tại chỗ”, góp phần hạn chế thấp số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra tại các địa bàn khu dân cư, Công an tỉnh phân công nhiệm vụ cho các địa phương, đơn vị, cụ thể như sau:

Đối với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Một là, Tham mưu cho Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốchướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp tình hình kết quả thực hiện tham mưu Công an tỉnh báo cáo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo.

Hai là, Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện PCCC và CNCH của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh, tham mưu Công an tỉnh trình các cấp thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định hiện hành.

Ba là, Phối hợp với Công an các huyện, thành phố tổng hợp số lượng phương tiện, nhu cầu kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí theo quy định.

Đối với Công an các huyện, thành phố

Một là, Quán triệt đến toàn bộ cán bộ, chiến sỹ thuộc đơn vị nắm nội dung của Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh để chủ động tham mưu các cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện.

Hai là, Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; đăng tải các nội dung cơ bản, trọng tâm của Nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang điện tử, trang mạng xã hội do Công an cấp huyện quản lý; đồng thời, sao gửi Nghị quyết và Kế hoạch số 2666/KH-UBND ngày 15/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết đến Công an cấp xã để biết, tổ chức thực hiện.

Ba là, Tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn quản lý nhằm nâng cao năng lực, trình độ và khả năng xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ khi mới phát sinh (phấn đấu 100% các thành viên Đội dân phòng tại địa phương đều được tham gia huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH).

Bốn là, Hằng năm, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp số lượng, nhu cầu kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị, mua sắm phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn quản lý báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổng hợp, xây dựng dự toán, bố trí ngân sách thực hiện Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Năm là, Chỉ đạo Công an cấp xãtham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức rà soát, thành lập và kiện toàn Đội dân phòng tại địa phương, đảm bảo 100% các thôn, tổ dân phố phải thành lập Đội dân phòng theo quy định.

Ảnh minh hoạ (nguồn: kontum.gov.vn)

 


Tác giả: Đội Công tác Phòng cháy
Tin liên quan