A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo đảm an ninh, an toàn tại các dự án đầu tư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp góp phần tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và an ninh, an toàn tại các cơ sở chế biến, dự án đầu tư, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp góp phần tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum... là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3090/UBND-KTTH ngày 16/9/2022. 

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị đánh giá kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư và công bố xếp hạng chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh đối với các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 2359/CTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hút đầu tư. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra liên quan đến công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

Thường xuyên rà soát, đánh giá, xác định rõ những hạn chế, yếu kém, bất cập để kịp thời có giải pháp quyết liệt nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản và đồng bộ trong công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh. Đưa mục tiêu, chỉ tiêu về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thu hút đầu tư vào kế hoạch, chương trình công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải năng động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ số thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời phải chủ động, trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc với doanh nghiệp, nhà đầu tư để kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Trong đó, tập trung rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, nhất là các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, cấp phép đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện không còn phù hợp; thường xuyên cập nhật, công khai thủ tục hành chính để người dân, tổ chức kịp thời tiếp cận các quy định, thủ tục mới. Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển chính quyền điện tử tỉnh, chuyển đổi số, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết công việc của cơ quan nhà nước, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Tham mưu cấp có thẩm quyền rà soát, điều chỉnh, lập các quy hoạch xây dựng, các ngành, lĩnh vực bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị, giao thông, hạ tầng trong và ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trên một số lĩnh vực đầu tư, đất đai, tín dụng, xúc tiến thương mại, đào tạo, tư vấn giới thiệu việc làm. Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp và chất lượng xét xử các vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với xu thế hội nhập và xu thế phát triển công nghệ số; hỗ trợ tìm kiếm thị trường, đối tác kinh doanh, phát triển thương hiệu, mở rộng sản xuất; hỗ trợ tư vấn pháp luật, chuyển đổi số. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và an ninh, an toàn tại các cơ sở chế biến, dự án đầu tư, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động rà soát, chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng với quy mô phù hợp theo địa bàn quản lý để thu hút các dự án đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, yếu kém của từng Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) đã được Hội nghị đánh giá, chỉ ra. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Định kỳ tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp 02 lần/năm để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; tham mưu tổ chức tốt Chương trình cà phê doanh nghiệp doanh nhân hằng tháng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao năng lực và đổi mới, đa dạng các hình thức, hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào ngành, lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực kinh tế trong và ngoài nước đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến. Đồng thời, đảm bảo tính minh bạch, tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực của cộng đồng doanh nghiệp; kịp thời cung cấp các thông tin về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư.

Thành lập Ban chỉ đạo cải thiện, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường hợp tác với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để có giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI); trong đó, nghiên cứu mời VCCI đến làm việc trực tiếp với tỉnh để tư vấn, hướng dẫn triển khai các hoạt động về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại địa phương.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, sắp xếp các cuộc thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với doanh nghiệp, tránh tình trạng trùng lặp, chồng chéo nhằm giảm chi phí thời gian cho doanh nghiệp.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động, tiếp tục là cầu nối tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.


Tác giả: Khánh Vi