A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cập nhật, công khai dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

Ngày 17/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 143/UBND-TTHCC về việc cập nhật, công khai dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Một là, cập nhật, công khai dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu về TTHC kể từ ngày văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC chỉ có chức năng cập nhật Quyết định công bố danh mục TTHC, địa phương hóa TTHC, chỉnh sửa được một số trường thông tin trong TTHC; không có chức năng xóa Quyết định công bố danh mục TTHC, xóa TTHC, sửa tên TTHC khi đã cập nhật, công khai dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC. Do đó, các sở, ban ngành phải kiểm tra chính xác đối với từng mã số TTHC và tên từng TTHC trước khi cập nhật, công khai để tránh trường hợp lấy nhầm mã số TTHC và tên TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC, dẫn đến việc tạo dữ liệu TTHC thừa trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC.

Hai là, thường xuyên kiểm tra, rà soát các Quyết định công bố TTHC của Bộ, cơ quan ngang bộ đã được cập nhật, công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (địa chỉ: dichvucong.gov.vn) để kịp thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục TTHC đảm bảo đúng thời gian theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc công bố, cập nhật, công khai dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC theo đúng quy định.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, triển khai thực hiện việc cập nhật, công khai dữ liệu TTHC đối với các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ban ngành trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC theo quy định. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo tại công văn này; công khai danh sách các cơ quan, đơn vị chậm trễ trong việc công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết chỉ đạo giải quyết, đồng thời phục vụ cho công tác bình xét thi đua và quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực thi nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC./.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan