A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cập nhật Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum

Ngày 03/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 441/QĐ-UBND về phê duyệt, nâng cấp và bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum; phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022. ​​​​​​​

Theo đó, phê duyệt, nâng cấp và bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum (tại địa chỉ https://dichvucong.kontum.gov.vn), cụ thể: Phê duyệt 115 dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh (mức độ 3: 01 dịch vụ; mức độ 4: 114 dịch vụ); 09 dịch vụ công trực tuyến  mức độ 4 cấp huyện; 06 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp xã. 

Phê duyệt Danh mục gồm 103 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn), cụ thể: Tích hợp, cung cấp 89 dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh (mức độ 3: 01 dịch vụ; mức độ 4: 88 dịch vụ); 08 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp huyện06 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp xã.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có dịch vụ công trực tuyến được phê duyệt tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này, thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đúng tiến độ, chất lượng theo quy định; thực hiện thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính trên nền tảng thanh toán của Cổng dịch vụ công Quốc gia; tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Và yêu cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Viễn thông Kon Tum thực hiện việc kiểm thử, cập nhật, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

Thái Ngân

 

 


Tác giả: Thái Ngân