A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện nghiêm Thông báo số 553-TB/TU ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận tại Hội nghị đánh giá kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư và công bố xếp hạng chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh đối với các sở, ban ngành và các huyện, thành phố năm 2021; Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh và Thông báo số 235/TB-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước về Thông báo kết quả kiểm toán Chuyên đề quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục, có chỉ đạo, hành động cụ thể, thiết thực, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác chuyên môn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương và kỳ vọng của cử tri. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chuyên môn; thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khoáng sản. 

Khi tiếp nhận hồ sơ liên quan đến lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi, trách nhiệm giải quyết của ngành thì phải trực tiếp chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ công việc, đúng quy định của pháp luật. Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo hoặc nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm theo quy định thì phải có trách nhiệm hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật khoáng sản trên địa bàn; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ sản lượng khai thác thực tế của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản; đình chỉ hoặc trình cấp có thẩm quyền thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản đối với các dự án khai thác gây mất an toàn lao động, tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động xấu đến cảnh quan môi trường, di tích lịch sử - văn hóa, di sản địa chất; các dự án không hoàn thiện các thủ tục sau cấp phép theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2348/UBND-NNTN ngày 21 tháng 7 năm 2022 về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác thuộc địa bàn quản lý; phối hợp Sở Nội vụ báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo làm rõ, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép phức tạp kéo dài.


Tác giả: Khánh Vi