A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chấn chỉnh tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn

Ngày 12/8/2022, UBND tỉnh Kon Tum có Công văn số 2624/UBND-TTHCC chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (các đơn vị, địa phương) chấn chỉnh tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn.  Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương:

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý trách nhiệm của phòng, ban, đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức có liên quan trong việc tham mưu giải quyết thủ tục hành chính quá hạn (bao gồm cả quá hạn thực tế và quá hạn do quên thao tác trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh) làm ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh và Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tại cấp xã.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình tham mưu giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị trực thuộc. Định kỳ hàng tháng, công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham mưu giải quyết thủ tục hành chính chậm, quá hạn trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương; kịp thời khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị, địa phương thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Định kỳ hàng tháng, công khai danh sách cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính chậm, quá hạn hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết chỉ đạo giải quyết, đồng thời phục vụ cho công tác bình xét thi đua và quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. 

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo tại Văn bản này; tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời. 

Viễn thông Kon Tum căn cứ yêu cầu của Nghị quyết số 85/NQ-CP của Chính phủ, điều chỉnh bổ sung chức năng, tính năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đáp ứng yêu cầu trích xuất thông tin, dữ liệu thể hiện chi tiết quá trình chậm trễ hồ sơ và họ tên của từng công chức, viên chức xử lý hồ sơ thủ tục hành chính gây chậm trễ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

 


Tác giả: Thái Ngân