A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chấn chỉnh việc triển khai, thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 3095/UBND-NC chỉ đạo các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân nhân các huyện, thành phố chấn chỉnh việc triển khai, thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh cơ bản đã chấp hành theo đúng quy định tại Quyết định số 1517-QĐ/TU ngày 18-11- 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Văn bản số 358/SNgV-LS ngày 11/6/2020 của Sở Ngoại vụ về hướng dẫn thủ tục triển khai Quyết định số 1517-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số đơn vị, địa phương chưa nắm các quy định nêu trên để triển khai thực hiện, dẫn đến việc trình hồ sơ không đảm bảo về nội dung và thời gian, việc phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình lấy ý kiến còn chậm, thực hiện thủ tục lấy ý kiến về thành phần người nước ngoài đến hoạt động sát với thời gian đề nghị cho đoàn vào, gây khó khăn cho quá trình xác minh, trưng cầu ý kiến và một số trường hợp sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định đi nước ngoài đã đề nghị điều chỉnh nhân sự gây bị động, bất cập trong công tác chỉ đạo, tham mưu.

Nhằm đảm bảo các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh tình trạng còn để xảy ra nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các sở; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, thủ tục hồ sơ xin chủ trương đoàn ra, đón tiếp đoàn vào đảm bảo thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại theo đúng Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, ban hành kèm theo Quyết định số 1517-QĐ/TU ngày 18/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Sở Ngoại vụ tại Công văn số 358/SNgV-LS ngày 11/6/2020.

Cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai hoạt động đối ngoại chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc, nhân sự, kinh phí… lấy ý kiến các đơn vị có liên quan theo quy định, tổng hợp hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Đối với các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được giao sớm có ý kiến kịp thời, nhằm tạo điều kiện để các tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai nhiệm vụ của ngành đảm bảo theo đúng quy định; trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp nhận văn bản chậm triển khai, gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ của ngành, của địa phương; yêu cầu Thủ trưởng (người đứng đầu) các cơ quan, đơn vị, địa phương đơn vị liên quan chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trên, trường hợp phát sinh đoàn vào, đoàn ra ngoài kế hoạch (khẩn cấp…), các đơn vị chủ động báo cáo kịp thời về Sở Ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi việc triển khai, thực hiện các nội dung trên đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành; định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền biết, chỉ đạo.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan