A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 11 tháng 6 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành văn bản số 2025/UBND-NC thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Văn bản số 3211/VPCP-PL ngày 11 tháng 5 năm 2024 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 158/BC-BTP ngày 01 tháng 4 năm 2024 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023; trong đó, cần tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền (nếu có) hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan để xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) xem xét, quyết định.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện văn bản này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thường xuyên rà soát, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (nếu có).


Tác giả: BBT
Tin liên quan