A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến

Là nội dung chỉ đạo nổi bật của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2502/UBND-TTHCC.

Ngày 02/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2502/UBND-TTHCC về việc triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 (phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử) của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, để thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp kể từ ngày 01/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương về việc thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Trong đó, bắt buộc người đứng đầu, lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức tại cơ quan đơn vị và các đơn vị trực thuộc phải có tài khoản theo dõi Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hoàn thành trước ngày 05 tháng 8 năm 2022. 

Đảm bảo việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. 

Từ ngày 01/8/2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm với dữ liệu đã được tích hợp, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện (Kết quả đánh giá được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh).

Để thực hiện hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với các Sở, ban ngành và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu thủ tục hành chính giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, để sử dụng thống nhất mã loại giấy tờ trên toàn quốc, phục vụ kết nối, chia sẻ, tái sử dụng kết quả số hóa theo đúng quy định. 

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý các đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao và việc thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Thái Ngân

 


Tác giả: Thái Ngân