A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy nhanh tến độ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai nghiêm túc một số nội dung trọng tâm liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư, công tác bố trí sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh...

Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện một số nội dung sau tiếp tục triển khai Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 2359/CTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư và triển khai dự án đầu tư, như: Dự án phát triển đô thị thuộc quần thể Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum; Dự án Tổ hợp chăn nuôi, trồng trọt và chế biến thực phẩm xuất khẩu trên địa bàn huyện Đăk Hà … và tạo mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư công như: Dự án đường Trường Chinh; Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc các sở, ban ngành của tỉnh; Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum; đường dẫn vào các cầu qua sông Đăk Bla…. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo đạt chỉ tiêu đã đề ra, như Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum, Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei...

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch, nhất là Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, Quy hoạch chung đô thị huyện Kon Plông và lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch trong công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Trong đó, tham mưu lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, Quy hoạch chung đô thị huyện Kon Plông theo hướng mở rộng quy hoạch phát triển du lịch đến các xã Măng Cành, xã Hiếu và khu vực đèo Măng Đen cũ (thuộc huyện Kon Rẫy), đồng thời quy hoạch giữ lại khoảng 70% diện tích là rừng và 30% diện tích phát triển đô thị, dịch vụ, thương mại … .

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung triển khai có hiệu quả việc rà soát, sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất, trụ sở làm việc cũ của các sở, ban, ngành theo phương án đã được phê duyệt để sớm tổ chức đấu giá tài sản trên đất, đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện các dự án thu hút đầu tư. Trước mắt, khẩn trương sắp xếp, xử lý đối với cơ sở nhà đất tại Khách sạn Đăk Bla và Nhà hàng Ngọc Linh.

Về công tác bố trí sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bố trí sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh; trong đó, tiếp tục rà soát, xây dựng các điểm dân cư mới trên địa bàn tỉnh để vận động và bố trí các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất đến định cư, định canh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, lựa chọn, lập danh sách các hộ dân trên địa bàn thiếu đất ở, đất sản xuất, sống ở nơi có nguy cơ sạt lở … có nguyện vọng và đủ điều kiện di dân đến vùng tái định cư mới tại huyện Ia H’Drai. Trước mắt, khẩn trương hoàn thành việc bố trí dân cư tại Điểm dân cư số 64 theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong chuyến thăm, kiểm tra việc thu hút, bố trí, sắp xếp dân cư tại Điểm dân cư số 64, thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai (Thông báo số 130-TB/VPTU ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng Tỉnh ủy) và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4010/UBND-NNTN ngày 08 tháng 11 năm 2021; trong đó, năm 2022 số hộ dân được vận động đến Điểm dân cư số 64 như sau: Thành phố Kon Tum có từ 30 - 40 hộ, các huyện Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Hà mỗi huyện có từ 05 - 10 hộ (sau khi bố trí đủ số hộ dân vào Điểm dân cư số 64 thì bố trí các hộ còn lại (nếu có) vào các điểm dân cư khác trên địa bàn huyện Ia H'Drai).

Giao Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh. Triển khai nhiều giải pháp huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư. Trong đó, tiếp tục đầu tư dự án Khu đô thị - dịch vụ Sao Mai theo phương án đã được phê duyệt để sớm đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sao Mai.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan