A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy nhanh tiến độ số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có Công văn số 3085/UBND-NC về đẩy nhanh tiến độ số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

Các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác đăng ký quản lý hộ tịch; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, trang bị máy móc để bảo đảm việc thực hiện việc số hóa, sớm triển khai đăng ký, quản lý hộ tịch trên môi trường điện tử; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 4068/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2020 và Kế hoạch số 4754/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020.

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Đảm bảo việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung Điều 21a Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chưa bố trí kinh phí hoặc đã bố trí kinh phí nhưng chưa đảm bảo thực hiện công tác số hoá sổ hộ tịch trên địa bàn, khẩn trương bố trí kinh phí bổ sung để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và các quy định hiện hành. Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu) trước ngày 30 tháng 9 năm 2022.

 

 


Tác giả: Thái Ngân