A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Định hướng các hoạt động văn hóa-văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Văn bản số 1448-CV/BTGTU ngày 30/12/2022 gửi Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh chỉ đạo, định hướng các hoạt động văn hóa-văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023.

Thực hiện Công văn số 4606-CV/BTGTW, ngày 21-12-2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về việc chỉ đạo, định hướng hoạt động văn hóa- văn nghệ trong dịp Tết Quý Mão năm 2023”; Công văn số 750-CV/TU, ngày 29-11-2022 của Thường trực Tỉnh ủy “về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023”. Nhằm tổ chức hoạt động văn hóa- văn nghệ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đạt hiệu quả, thiết thực, tạo không khí phấn khởi đón Xuân mới vui tươi, lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khúc giao mùa” chào năm mới 2023 tại Quảng trường 16/3 thành phố Kon Tum (Ảnh: Dương Nương)

Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: Tham mưu cấp ủy, hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp tổ chức và quản lý tốt lễ hội, các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023. Trong đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Công văn 654-CV/TU, ngày 13-02-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW, ngày 05-02-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội". Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết phải thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương. Tham mưu cấp ủy tổ chức thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với đất nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những dịp Tết, nhất là ở biên giới, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, quản lý các nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ.

Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Ưu tiên các hoạt động văn hóa vui Xuân, trải nghiệm, các chương trình biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ biên giới, vùng sâu, vùng xa và chương trình chuyên biệt dành cho thiếu nhi; rà soát, xem xét kỹ lưỡng về việc cấp văn bản chấp thuận cho các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thời trang, ca- múa- nhạc; đẩy mạnh công tác phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ.

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh quản lý, hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chăn kịp thời các sản phẩm độc hại, phản văn hóa, nhất là trên môi trường mạng Internet.

Báo Kon Tum, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức viết bài, xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình “Mừng Đảng, Mừng Xuân”, ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan báo chí trong nhiệm vụ xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các chi hội tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm có giá trị về nội dung tư tưởng và nghệ thuật. Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, chúc Tết các văn nghệ sĩ tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam. Cổ vũ, động viên văn nghệ sĩ tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh. Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Hội Báo xuân Quý Mão năm 2023; gặp mặt báo chí, văn nghệ sĩ và đội ngũ trí thức năm 2023.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh: Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống của mình tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động văn hóa- văn nghệ khác diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán. Chú trọng các hoạt động biểu dương cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có công với cách mạng, gia đình nghèo, người già, cô đơn, trẻ mồ côi, khuyết tật; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

Đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và có báo cáo đánh giá khái quát các hoạt động văn hóa-văn nghệ diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 25-01-2023, để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan