A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hỗ trợ thường xuyên phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2666/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng; số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, góp phần chuyển biến tích cực trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác PCCC và CNCH, gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm huy động tối đa các nguồn lực đối với công tác PCCC và CNCH, góp phần bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện PCCC và CNCH của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định hiện hành.

Hàng năm, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổng hợp số lượng, nhu cầu kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài chính để tổng hợp, xây dựng dự toán trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH đối với lực lượng dân phòng trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực, trình độ và khả năng xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ khi mới phát sinh.  


Tác giả: Khánh Vi