A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn triển khai tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

Ngày 07/9/2022, Sở Tư pháp có Công văn số 1327/STP- XDKTr&PBPL hướng dẫn triển khai tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh.

Theo đó, để đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả Quyết định số 1723/QĐ-BTP, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Quyết định số 1723/QĐ-BTP cho cán bộ và Nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác tham mưu đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn văn minh đô thị; đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025. Trong quá trình phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 1723/QĐ-BTP, tiếp tục kết hợp phổ biến Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan bằng các hình thức phù hợp.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả và đánh giá các tiêu chí được hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 1723/QĐ-BTP gắn với triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Phát huy đầy đủ ý nghĩa, vai trò và mục đích của công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới và chuẩn đô thị văn minh theo đúng Kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 3608/KH-UBND ngày 07/10/2021 về việc triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1531/UBND-NC ngày 20/5/2022 về việc hướng dẫn triển khai công tác hòa giải ở cơ sở; đánh giá,công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Công văn số 2078/UBND-NNTN ngày 01/7/2022 về việc triển khai hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Tư pháp.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 14/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan