A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum năm 2023

Ngày 11/01/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội.

 

 

Kế hoạch nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Trung ương, của tỉnh. Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp tỉnh trong tư vấn, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (viết tắt là PBGDPL) trong năm 2023 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức là thành viên của Hội đồng phối hợp tỉnh, Hội đồng phối hợp các huyện, thành phố; phát huy tính chủ động, tích cực của từng thành viên Hội đồng phối hợp trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp và nhiệm vụ PBGDPL cụ thể của từng cơ quan, tổ chức.

Đổi mới cách thức hoạt động của Hội đồng phối hợp các cấp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu từng bước thực hiện chuyển đổi số với lộ trình phù hợp.

Kế hoạch xác định một số nội dung trọng tâm cần thực hiện như sau:

(1) Xây dựng, ban hành, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp tỉnh năm 2023 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL.

(2) Tổ chức, nâng cao chất lượng các phiên họp định kỳ hoặc đề xuất để triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023; sơ kết, tổng kết, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL trên địa bàn toàn tỉnh bằng các hình thức phù hợp;

(3) Tư vấn, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL. Tập trung PBGDPL liên quan đến lĩnh vực đất đai, kinh tế tập thể, an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước; phổ biến các quy định pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó chú trọng phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; chính sách, pháp luật, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua trong năm 2022 và năm 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy định liên quan đến công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phòng, chống tội phạm, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo tôn giáo; dịch bệnh, thiên tai; các điều ước quốc tế, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp…

(4) Công tác kiểm tra; tự kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp năm 2023.

(5) Sơ kết, tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

 

 

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan