A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 01 tháng 11 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 42/TB-TTHĐND về kết quả Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, sau kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương có giải pháp, biện pháp cụ thể, phân công nhiệm vụ và xác định rõ thời gian hoàn thành đối với từng tổ chức, cá nhân để thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, triển khai các thủ tục cần thiết với chất lượng cao nhất để trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong thời gian sớm nhất. Ngay sau khi được phê duyệt, tổ chức công bố quy hoạch, chỉ đạo các cấp, các ngành tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh biết; đồng thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo đảm quy hoạch được triển khai hiệu quả, đồng bộ, tận dụng và phát huy tối đa các nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Về đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương ban hành quy định về tiêu chuẩn cụ thể cho từng chức vụ cán bộ, chức danh công chức cấp xã; chỉ đạo UBND các huyện, thành phố ban hành quy định nhiệm vụ cụ thể của từng chức vụ cán bộ, chức danh công chức, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bảo đảm phù hợp với đặc điểm, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng cấp xã, đồng thời đảm bảo tất cả các lĩnh vực công tác đều có cán bộ, công chức phụ trách theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố để việc thực hiện chủ trương, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, đúng quy định.

Về thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công:

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết liệt hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp tục bám sát và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, khẩn trương trình cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do cơ chế, chính sách từ Trung ương; có giải pháp cụ thể để khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ở mức cao nhất; đồng thời chỉ đạo rà soát, xác định rõ những hạn chế, yếu kém do nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó xem xét nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương, các chủ đầu tư không hoàn thành kế hoạch giải ngân được giao.

Về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước:

Sớm ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn với việc rà soát, chủ động ban hành mới hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp đạt hiệu quả cao nhất, góp phần làm cho các cơ quan hành chính của tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Cũng tại Kỳ họp chuyên đề lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 14 Nghị quyết, bao gồm:

(1) Nghị quyết số 46/2023/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 về Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

(2) Nghị quyết số 47/2023/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2023;

(3) Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 về phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia;

(4) Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 về thông qua Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

(5) Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương;

(6) Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2023;

(7) Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 về phân bổ chi tiết kế hoạch nguồn ngân sách địa phương năm 2023 (đợt 2);

(8) Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 về điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

(9) Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương của Dự án Đường giao thông từ Tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra;

(10) Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh);

(11) Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy;

(12) Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 về số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023;

(13) Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 về số lượng người ký kết hợp đồng lao động làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế năm 2023;

(14) Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Tác giả: Tổng hợp
Tin liên quan