A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, tồn tại, vi phạm về việc thực hiện pháp luật theo kết luận của cấp có thẩm quyền

Ngày 19/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có Công văn số 173/UBND-NC về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, tồn tại, vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra số 1595/KL-TTCP ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện pháp luật quản lý, sử dụng đất đai và quản lý, đầu tư xây dựng; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

 

Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ các thiếu sót, tồn tại, vi phạm có liên quan được nêu trong Kết luận thanh tra số 1595/KL-TTCP thuộc trách nhiệm của các đơn vị, địa phương và đơn vị trực thuộc, chỉ đạo, làm rõ đầy đủ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan (người xử lý, trình, ký văn bản) qua các thời kỳ. Qua đó, nghiêm túc kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan có hành vi vi phạm pháp luật theo kết luận của cấp có thẩm quyền; thực hiện quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật theo quy định đối với các hành vi đến mức phải có hình thức kỷ luật và thẩm quyền quản lý theo phân cấp hiện hành.

Việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm phải đảm bảo nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn... theo quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và phân cấp quản lý cán bộ hiện hành. Kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo thẩm quyền, báo cáo cụ thể từng nội dung vi phạm (không báo cáo chung kết quả đối với tất cả các nội dung vi phạm) và kèm theo hồ sơ liên quan (biên bản họp, bản kiểm điểm, quyết định kỷ luật...). Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên, phải xác định cụ thể từng hành vi vi phạm, thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, thời điểm phát hiện hành vi vi phạm, thời hiệu, thời hạn xử lý theo quy định của pháp luật... Những nội dung này phải có ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan đến nội dung vi phạm trước khi gửi hồ sơ đề nghị.

Cục thuế tỉnh Kon Tum thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định và gửi báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ) trước 15 tháng 02 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ (gửi kèm hồ sơ và tài liệu minh chứng).

Thanh tra tỉnh căn cứ các thiếu sót, tồn tại, vi phạm có liên quan được nêu trong Kết luận thanh tra số 1595/KL-TTCP, kiểm tra, có ý kiến đối với kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các địa phương, đơn vị gửi Sở Nội vụ để tổng hợp chung, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị có vi phạm qua Kết luận thanh tra để phục vụ công tác đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân theo quy định. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh trở lên theo đề nghị của các đơn vị, địa phương (nếu có)./.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan