A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Triển khai thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, tại Văn bản số 2537/UBND-NNNT ngày 05 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có liên quan tại Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và quy định của pháp luật.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình.

Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nội dung của Chương trình (trước ngày 15 tháng 11) gửi Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo theo quy định.

Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai cụ thể, chi tiết các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 nêu trên. Hoàn thành trong tháng 8 năm 2022.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh còn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn các đơn vị địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các nội dung có liên quan.

 

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan