A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tại Công văn số 3146/UBND-KGVX ngày 21/9/2022, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU về nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện nghiêm việc công khai về tổ chức, hoạt động, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương; các quy định về thủ tục hành chính, trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ,... để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân biết, tham gia góp ý.

Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân và đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương với đoàn viên, hội viên và Nhân dân theo quy định. Tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân và kịp thời thông tin cho Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội về kết quả giải quyết để theo dõi, giám sát.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Tổng hợp kết quả báo cáo của các đơn vị, địa phương và tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy theo quy định và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

 

 


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan