A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng, vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương

Ngày 18/01/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 155/UBND-KGVX về việc triển khai Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2022.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4282/UBND-KGVX ngày 19/12/2022 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay và các Văn bản chỉ đạo có liên quan.

Nâng cao chất lượng, vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước. 

Chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách đa dạng, phong phú qua hệ thống báo chí, truyền thông (bao gồm Cổng/trang Thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước; các báo, đài; các trang thông tin điện tử tổng hợp; hệ thống thông tin ở cơ sở và các phương thức truyền thông mới qua mạng xã hội, tin nhắn qua hệ thống viễn thông...) nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, của Nhân dân trước những vấn đề lớn của ngành, địa phương và của tỉnh. 

UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, đội ngũ phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xử lý, định hướng hiệu quả đối với những xu hướng thông tin sai lệch bản chất, không có lợi cho sự phát triển của tỉnh, của đất nước. 

Các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền; ứng dụng công nghệ, quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất và thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong việc sản xuất, phát sóng các chương trình, tin, bài. 

Thực hiện tốt vai trò là diễn đàn của các tầng lớp nhân dân; thực hiện chức năng phản biện xã hội đối với các quyết sách của tỉnh, của nhà nước.

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan