A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Tăng cường đào tạo cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra tại cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác quản lý, sử dụng tài sản công để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2952/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Bộ Tài chính tại Kết luận số 07-KL/BTC ngày 10/8/2022 về quản lý, sử dụng tài sản công.

Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, bộ phận được giao quản lý và tham mưu quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện việc quản lý, sử dụng theo đúng quy định, khai thác có hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật xử lý vi phạm hành chính để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Thông tư 29/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; …

Tăng cường nguồn nhân lực có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản cho công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Tăng cường đào tạo cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra tại cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác quản lý, sử dụng tài sản công để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Giao Sở Tài chính tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương về các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn, các chỉ đạo của Bộ Tài chính, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công để đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định và có hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh xác định cụ thể vai trò của Thanh tra tỉnh và Sở Tài chính trong việc kiểm tra, thanh tra đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, căn cứ quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và đúng trách nhiệm, vai trò của từng đơn vị.

 


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan