A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngăn chặn tình trạng sử dụng điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản

Để ngăn chặn tình trạng sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, ngư cụ, nghề khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, ngày 16/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 2680/UBND-NNNT yêu cầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đề nghị Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trên cơ sở thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung sau:

 

Một là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thủy sản đặc biệt là hậu quả của việc thực hiện hành vi sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản đến ngư dân biết và thực hiện

Hai là, huy động và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ba là, chỉ đạo các lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong việc nắm bắt thông tin về các đối tượng đã thực hiện, có nguy cơ thực hiện hành vi vi sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ, nghề khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khi phát hiện hành vi vi phạm, thực hiện xử lý nghiêm theo quy định của Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản hoặc Điều 242, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bốn là, bố trí nguồn lực (nhân lực, vật lực) để các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ; chỉ đạo các lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các đợt cao điểm để phát hiện và xử lý hành vi sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ, nghề khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản.

Năm là, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép, sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản.

 


Tác giả: Thái Ngân