A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.

Phong trào thi đua là hoạt động thiết thực nhằm hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và góp phần cùng tham gia xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức, ý thức phục vụ Nhân dân của các cơ quan hành chính; khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hành quân xây dựng cơ sở

Thanh niên Công an tỉnh Kon Tum với chương trình hành quân xây dựng cơ sở (Ảnh: baokontum.com.vn)

Nội dung phong trào thi đua gồm: 

Tăng cường phổ biến, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên đến các cấp, các ngành, bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện thanh niên.

Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện toàn diện, thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030; đồng thời, lồng ghép có hiệu quả phong trào thi đua thực hiện Chương trình với các phong trào thi đua yêu nước của sở, ngành, địa phương mình bảo đảm thiết thực, hiệu quả; huy động sự vào cuộc, tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, tổ chức kinh tế, cơ sở giáo dục, gia đình, xã hội và của thanh niên.

Thi đua nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực trong việc triển khai, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên. Lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và tổ chức, triển khai thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học; đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh Kon Tum gắn với phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả; huy động sự vào cuộc, tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, tổ chức kinh tế, cơ sở giáo dục, gia đình, xã hội và của thanh niên.

 Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh có liên quan đến thanh niên, góp phần tạo cơ hội, điều kiện để thanh niên được tham gia vào quá trình xây dựng, triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Dự án có liên quan đến thanh niên do cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; qua đó thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Thi đua trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật đối với thanh niên; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của thanh niên trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để hoàn thành nội dung trên, các nhóm giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện tập trung vào: 

Tăng cường các hoạt động nắm tình hình thanh niên, dự báo xu hướng 3 phát triển, nhận thức, thái độ của thanh niên để có luận cứ khoa học, thực tiễn, kịp thời tham mưu, đề xuất ban hành chủ trương, chính sách giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở các lớp tập huấn trang bị các kỹ năng sống cho thanh, thiếu niên.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên, phát huy tính xung kích, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 Gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trong việc tổ chức, triển khai phong trào thi đua thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2021-2030 như: triển khai, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách để hỗ trợ thanh niên trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, chú trọng đến thanh niên ở khu vực nông thôn, ở các khu công nghiệp và thanh niên là người dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Thực hiện lồng ghép, đưa chỉ tiêu phát triển thanh niên trong việc triển khai các chương trình, đề án, dự án... phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh.

Quan tâm bố trí đủ nguồn lực, kinh phí hỗ trợ và triển khai các chương trình, dự án phát triển thanh niên, các dự án của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục rà soát, đánh giá tác động của pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp với từng thời kỳ, giai đoạn cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp tháo gỡ, khắc phục; đồng thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời về phong trào thi đua và kết quả thực hiện Chương trình.

Về thời gian thực hiện, năm 2022, tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn toàn tỉnh bằng các hình thức phù hợp; sơ kết, tổng kết, khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Dự kiến tháng 6 năm 2025 tổ chức sơ kết và tổ chức tổng kết dự kiến tháng 8 năm 2030.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ các mục tiêu, nội dung thực hiện phong trào thi đua xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua cụ thể, phù hợp; đề ra biện pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đến các phòng, ban, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá, biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan