A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030

Tại Văn bản số 2558/UBND-NC ngày 08/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.

 

Thanh niên Công an tỉnh Kon Tum tham gia hành quân xây dựng cơ sở (Ảnh minh họa)

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung Nghị quyết số 44/NQ-HĐND đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng các hình thức phù hợp như: Tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, đăng tải trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tổ chức sinh hoạt chuyên đề...

Đề nghị Tỉnh Đoàn chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 44/NQ-HĐND cho thanh niên và tổ chức thanh niên; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết cho thanh niên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết cho thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về nội dung của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Sở Nội vụ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND theo quy định. Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đề nghị Tỉnh Đoàn Kon Tum chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức của Đoàn để triển khai các nội dung của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND đảm bảo theo quy định. Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo hiệu quả, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia tổ chức triển khai Nghị quyết phát triển thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về thanh niên trong tổ chức mình; kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

 


Tác giả: Khánh Vi