A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3772/UBND-KGVX, ngày 01-11-2023 triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày ngày 05-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xác định tại Kế hoạch số 3232/KH-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021, Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019  của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình tổng thể về hợp tác với các trường đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học, thử nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận ứng dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới công nghệ. 

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chính sách, pháp luật về thị trường khoa học và công nghệ (về góp vốn, thoái vốn khi tổ chức, cá nhân góp vốn bằng kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ, tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thu hút chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài tham gia vào hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại Việt Nam; về sàn giao dịch công nghệ; về thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất, kinh doanh; các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá hoạt động của thị trường khoa học và công nghệ) sau khi Trung ương ban hành.

Thành lập sàn giao dịch khoa học và công nghệ tỉnh khi đủ điều kiện. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ theo đặt hàng/nhu cầu của doanh nghiệp, tập trung cho lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản, dược liệu, sản xuất công nghiệp, môi trường, y tế…; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các chương trình, đề án phát triển thị trường khoa học và công nghệ theo quy định.

Thúc đẩy thương mại hóa, đưa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ vào sản xuất, kinh doanh. Tập trung ưu tiên các hoạt động xúc tiến thị trường, hỗ trợ chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm công nghiệp địa phương, sản phẩm OCOP.

Phối hợp với các trường Đại học, các Viện, Trung tâm nghiên cứu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xác định tại Chương trình tổng thể về hợp tác với các trường Đại học, các Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm triển khai Kế hoạch số 3232/KH-UBND theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, phù hợp với dự toán ngân sách Trung ương giao, theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh công tác truyền thông về thị trường khoa học và công nghệ và các sự kiện xúc tiến, kết nối chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động doanh nghiệp ứng dụng đổi mới công nghệ, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa. Kịp thời triển khai các hoạt động tôn vinh, khen thưởng, động viên các cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan