A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Ngày 01/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 539/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần; danh mục dịch vụ công trực tuyến được giảm lệ phí theo Nghị quyết HĐND tỉnh và danh mục dịch vụ công trực tuyến cắt giảm thời gian giải quyết thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần; Danh mục dịch vụ công trực tuyến được giảm lệ phí theo Nghị quyết HĐND tỉnh và Danh mục dịch vụ công trực tuyến cắt giảm thời gian giải quyết thực hiện trên địa bàn tỉnh (tại địa chỉ: https://dichvucong.kontum.gov.vn), Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn) và các hệ thống của Bộ ngành trung ương, cụ thể danh mục được phê duyệt gồm: 

Danh mục 1.103 dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh (831 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 272 dịch vụ công trực tuyến một phần). 

Danh mục 164 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện (117 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 47 dịch vụ công trực tuyến một phần). 

Danh mục 80 dịch vụ công trực tuyến cấp xã (39 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 41 dịch vụ công trực tuyến một phần).

Danh mục 24 dịch vụ công trực tuyến chung các cấp (11 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 13 dịch vụ công trực tuyến một phần). 

Danh mục 36 dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh được giảm 50% lệ phí theo chính sách về phí và lệ phí theo Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Nghị quyết về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Danh mục 119 dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh được cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có dịch vụ công trực tuyến được phê duyệt tại Quyết định này, thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC đúng tiến độ, chất lượng theo quy định; thực hiện áp dụng mức lệ phí, thời gian giải quyết đã được giảm khi nộp hồ sơ trực tuyến; thực hiện thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan đến TTHC trên nền tảng thanh toán của Cổng dịch vụ công Quốc gia; tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

 

 


Tác giả: Tổng hợp
Tin liên quan