A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 10/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2024 - 203.

Kế hoạch xác định mục tiêu chung: Tăng cường công tác quản lý và nâng cao năng lực, nhận thức trong việc quản lý, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Về mục tiêu cụ thể: Tăng cường năng lực quản lý hóa chất, chế phẩm từ tuyến tỉnh đến tuyến xã; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sản xuất, mua bán và sử dụng hóa chất, chế phẩm; nâng cao nhận thức cho các cơ sở y tế và cộng đồng về quản lý, sử dụng an toàn hóa chất, chế phẩm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong quản lý hóa chất, chế phẩm.

Để đạt được mục tiêu cụ thể, Kế hoạch xác định một số nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện như sau:

Một là, công tác chỉ đạo, điều hành:

Kịp thời rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu có) văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; cập nhật các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật được rà soát để đề xuất sửa đổi hoặc ban hành mới nhóm hóa chất, chế phẩm (nếu có); có văn bản đề nghị Bộ Y tế hoặc giao bổ sung chức năng kiểm nghiệm hóa chất, chế phẩm cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh để phục vụ công tác thanh, kiểm tra đảm bảo chất lượng của hóa chất, chế phẩm.

Cập nhật danh mục hóa chất cấm hoặc hạn chế sử dụng tại Việt Nam nhằm tuyên truyền, phổ biến để doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người dân biết, thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn các địa phương và đơn vị liên quan triển khai các thủ tục hành chính về hóa chất, chế phẩm theo phân cấp.

Hai là, tiếp nhận, in ấn các tài liệu chuyên môn nghiệp vụ:

Tiếp nhận, phân phối hoặc in ấn các tài liệu của Bộ Y tế ban hành phục vụ công tác quản lý hóa chất, chế phẩm như: Tài liệu hướng dẫn cách xây dựng tài liệu kỹ thuật, ghi nhãn đối với từng loại hóa chất, chế phẩm; tài liệu hướng dẫn thanh tra, kiểm tra đối với hóa chất, chế phẩm; tài liệu hướng dẫn về an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm; tài liệu bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn, các văn bản quy phạm pháp luật để thống nhất cho các đơn vị thực hiện.

Ba là, tăng cường năng lực quản lý hóa chất, chế phẩm:

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ các cấp của tổ chức chính trị - xã hội về các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý và an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm.

Tổ chức các lớp tập huấn về công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoá chất, chế phẩm cho cán bộ thực hiện công tác thanh tra tại Sở Y tế.

Tổ chức tập huấn cho các đơn vị sản xuất, mua bán, sử dụng về các văn bản quy phạm pháp luật và an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm; cách thức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 về hóa chất, chế phẩm.

Tổ chức tham quan học tập và trao đổi kinh nghiệm về quản lý hóa chất, chế phẩm (nếu có).

Bốn là, truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin:

Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (tranh gấp, áp phích, phóng sự ngắn, chương trình truyền hình trực tuyến, thông điệp, bài viết) về quản lý, sử dụng an toàn hóa chất, chế phẩm để nâng cao nhận thức của cán bộ y tế, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực, các tổ chức, cá nhân sử dụng chế phẩm.

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức quản lý, sử dụng an toàn hóa chất, chế phẩm hoặc các chiến dịch truyền thông liên quan cho cán bộ y tế và cộng đồng.

Xây dựng các tài liệu, tờ rơi về an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm theo đúng quy định để cung cấp cho các cơ sở y tế, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng trong các sự kiện liên quan.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý hóa chất, chế phẩm theo hướng dẫn của Bộ ngành liên quan. Tiếp tục duy trì triển khai các thủ tục hành chính về quản lý hóa chất, chế phẩm trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Tiếp tục duy trì, nâng cấp hệ thống trang thông tin điện tử của Sở Y tế để phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý.

Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về hóa chất, chế phẩm:

Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, mua bán, sử dụng hóa chất, chế phẩm trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức hoặc phối hợp tham gia các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành (Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường) việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hoá chất.

 Triển khai các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng về hóa chất, chế phẩm.

Kiểm soát các hóa chất, chế phẩm và thuốc bảo vệ thực vật lưu hành trên thị trường nhưng không sử dụng đúng với mục đích đã được cấp phép lưu hành.

Sáu là, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, phối hợp tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế như: Đánh giá thực trạng sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế tại địa phương và đề xuất giải pháp thực hiện; đánh giá thực trạng lưu hành, sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế tại địa phương và đề xuất giải pháp thực hiện; hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trong việc nghiên cứu, khảo sát, trao đổi, chia sẻ, cập nhật thông tin về các văn bản, khuyến cáo, hướng dẫn để áp dụng trong điều kiện cụ thể của tỉnh Kon Tum.

 

 


Tác giả: Thái Ngân