A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

Ngày 19/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 2715/UBND-KTTH chỉ đạo các Sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2171/UBND-KTTH ngày 08/7/2022; chấp hành nghiêm các quy định của Quy chế, nhất là việc đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi công vụ, tăng cường phân công, phân cấp, phân quyền, ủy quyền, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính để bảo đảm đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung ngay Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương (kể cả cấp xã) cho phù hợp với Quy chế làm việc của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, tham mưu chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phù hợp với Quy chế làm việc của Chính phủ hiện nay


Tác giả: Thái Ngân