A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước

Tại Công văn số 3132/UBND-KTTH ngày 20/9/2022, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền, tập huấn các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước cho các đối tượng chịu sự tác động của chính sách, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước; cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ; cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức, cá nhân thụ hưởng kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu ban hành đầy đủ quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Thường xuyên theo dõi, kịp thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước:

Thực hiện việc trang bị tài sản để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả; quản lý, sử dụng tài sản để thực hiện nhiệm vụ đúng mục đích; thực hiện lập, mở sổ theo dõi riêng tài sản, quản lý, lưu trữ hồ sơ về tài sản theo quy định; đăng nhập đầy đủ thông tin về tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo quy định của pháp luật; thực hiện kiểm kê và thực hiện chế độ báo cáo tài sản theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.

Khi nhiệm vụ kết thúc, thực hiện bảo quản tài sản và hồ sơ tài sản; kiểm kê, lập phương án xử lý tài sản đúng thời hạn và hình thức xử lý theo quy định để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền tổng hợp, thẩm định, quyết định xử lý; tổ chức xử lý sau khi phương án xử lý tài sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Thực hiện nghiêm quy định về giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng; các tổ chức, cá nhân chủ trì được giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu, phát triển công nghệ, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý nhiệm vụ kết quả sử dụng, thương mại hóa. Thực hiện thu hồi đối với các tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước đã giao cho tổ chức, cá nhân chủ trì mà trong thời hạn 03 năm (kể từ ngày được giao tài sản) không sử dụng để ứng dụng, thương mại hóa hoặc không gửi báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng, thương mại hóa hàng năm theo quy định. Việc chấp hành chế độ báo cáo và hiệu quả ứng dụng, thương mại hóa kết quả phải được xem xét, đánh giá kỹ khi xét giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác cho tổ chức, cá nhân chủ trì.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với tài sản là kết quả của nhiệm vụ ngân sách cấp, đại diện phần quyền chủ sở hữu đối với phần tài sản thuộc về Nhà nước của nhiệm vụ ngân sách hỗ trợ.

Thanh tra tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức thanh tra, kiểm tra cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các tổ chức, cá nhân được giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tổ chức, cá nhân thụ hưởng kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn trong việc quản lý, sử dụng đối với tài sản được hình thành thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có), không để thất thoát, lãng phí tiền và tài sản của Nhà nước.

 


Tác giả: Khánh Vi