A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ

Tại Công văn số 150/UBND-TTHCC ngày 18/01/2023, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai các nội dung được quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc biết, thực hiện; Kiểm tra, rà soát và lập danh mục các thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, cấu hình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý Căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử, bảo đảm 100% công dân trên địa bàn tỉnh phải được cập nhật thông tin đầy đủ vào hệ thống quản lý, có số định danh cá nhân. Trường hợp đủ điều kiện phải được thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cung cấp thông tin của công dân khi có đề nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân...


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan