A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác tổ chức thực hiện hoạt động đăng ký, xóa đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Ngày 17 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 142/UBND-NC về việc tăng cường công tác tổ chức thực hiện hoạt động đăng ký, xóa đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức biết, thực hiện. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện việc miễn lệ phí cho các đối tượng là cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký biện pháp bảo đảm để vay vốn tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh theo quy định. Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh có văn bản yêu cầu các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế được nêu tại Thông báo số 104/TB-ĐKTr ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Đoàn kiểm tra Sở Tư pháp.

Tăng cường kiểm tra nghiệp vụ đối với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, thành phố để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai sót trong công tác thực hiện hoạt động đăng ký, xóa đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc; kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) xem xét theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện văn bản này. Kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý đối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện theo quy định (nếu có)./.


Tác giả: Thái Ngân