A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025

Ngày 09/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Đối tượng tuyên truyền là người dân vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh; Cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở nói riêng và trong hệ thông chính trị nói chung, người dân liên quan đến triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá, giám sát tình hình việc thực hiện nhiệm vụ về Đề án tổng thể và Chương trình tại địa phương; Các cơ quan, đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào DTTS&MN; Các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đề án tổng thể và Chương trình. 

Thời gian tuyên truyền từ năm 2022 đến năm 2025.

Nội dung tuyên truyền, tập tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp của Đề án tổng thể, Chương trình và các nội dung liên quan nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc; Văn bản số 981-CV/TU ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trọng tâm là:

Về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Đề án tổng và Chương trình; Về kết quả, hiệu quả trong việc triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc, nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng về việc thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc trong việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước: “Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đông đồng bào DTTS, chú trọng tính đặc thù của vùng DTTS trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc”.

Vận động đồng bào các dân tộc, các đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình gắn với các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bỏ lại phía sau”, “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và các cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến nhất là trong phát triển sản xuất, nhân rộng những mô hình hay, việc làm hiệu quả trong quá trình thực hiện các đề án, dự án thuộc Chương trình nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, từ đó khơi dậy, phát huy tinh thần nỗ lực, tự lực vươn lên thoát nghèo của người nghèo, hộ đồng bào DTTS. Khẳng định vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng đối với sự phát triển của vùng đồng bào DTTS nói chung và trong việc tiên phong, gương mẫu, đi đầu thực hiện Chương trình nói riêng.

Tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư phát triển vùng DTTS&MN của địa phương; những giá trị đặc sắc, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển. \

Phổ biến, kiến thức pháp luật, hướng dẫn áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến, các kinh nghiệm phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững vào cuộc sống, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển, sử dụng nguồn nhân lực ở vùng đồng bào DTTS.

Thông tin, truyền thông về các hoạt động thông tin đối ngoại thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, thể hiện tính nhất quán, xuyên suốt, ưu việt trên tất cả các lĩnh vực nhằm bảo vệ chủ quyền an ninh, biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; các hoạt động và hiệu quả chính sách ngoại giao Nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia; quảng bá hình ảnh cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và các dân tộc tại chỗ trên địa bàn tỉnh nói riêng, những thành tựu về công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở vùng đồng bào DTTS với bạn bè quốc tế; truyền thống tốt đẹp, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống lại các luận điệu lợi dụng vấn đề về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam của các thế lực thù địch trong âm mưu diễn biến hòa bình, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của đồng bào các dân tộc với cấp ủy, chính quyền ở địa phương và Trung ương; những tồn tại, hạn chế, bất cập, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tổng thể, Chương trình và công tác dân tộc tại địa phương.

Về hình thức tuyên truyền, xây dựng chuyên mục, chuyên đề, các tin, bài và các loại hình phù hợp khác trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh tới cơ sở nhằm tuyên truyền, phổ biến các nội dung có liên quan đến dân tộc và công tác dân tộc; đặc biệt là những mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp trọng tâm của Đề án tổng thể và Chương trình; trong đó ưu tiên tuyên truyền bằng tiếng của đồng bào DTTS.

Tổ chức hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc đến các cơ quan truyền thông, hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ tỉnh tới cơ sở và các đối tượng liên quan trực tiếp đến Chương trình.

Thường xuyên cập nhập Trang tin điện tử của Ban Dân tộc và các đơn vị, địa phương về tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình; kịp thời xử lý thông tin, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình theo kế hoạch.

Xây dựng, biên soạn và phát hành một số sản phẩm thông tin về Đề án tổng thể và Chương trình như: Xây dựng các cụm pano, áp phích, tờ rơi, tranh cổ động trực quan trên các địa bàn thực hiện Chương trình; sổ tay hướng dẫn, cẩm nang tập hợp các văn bản cơ chế chính sách, hướng dẫn thực hiện Chương trình cho các xã, thôn, bản và người có uy tín; tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền chính sách dân tộc (tờ gấp, sách bỏ túi, cẩm nang pháp luật, sổ tay truyền thông và các ấn phẩm, tài liệu khác, trong đó ưu tiên các ấn phẩm song ngữ đối với các dân tộc tại chỗ có chữ viết).

Tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chương trình.

Triển khai các loại hình truyền thông, thông tin đặc thù khác phù hợp phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Xây dựng mô hình truyền thông, tuyên truyền mang tính đặc thù, vận động đồng bào tích cực tham gia thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình tại các xã vùng đồng 5 bào DTTS&MN, ưu tiên các xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và nơi có đồng bào DTTS rất ít người cư trú.


Tác giả: Thu Phương
Tin liên quan