A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài chính công, tài sản công

Ngày 15/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3972/UBND-KTTH về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

 

 Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài chính công, tài sản công. Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Kiểm toán Nhà nước, các luật có liên quan và các Nghị quyết của Quốc hội về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN), tài chính công, tài sản công và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

 Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra tại các Báo cáo kết luận kiểm toán chuyên đề, hằng năm của Kiểm toán Nhà nước; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, có giải pháp quyết liệt để chỉ đạo thực hiện triệt để các nội dung kiến nghị còn tồn đọng, chưa thực hiện; trường hợp chưa thực hiện kịp tiến độ thì nêu rõ lý do, thời gian cam kết hoàn thành kiến nghị.

 Phân loại, xác định lộ trình cụ thể và có các giải pháp tổ chức quyết liệt để giải quyết dứt điểm các kết luận, kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng kéo dài nhiều năm. Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị kiểm toán; đặc biệt các trường hợp gây thất thoát, mất vốn ngân sách Nhà nước và tài sản Nhà nước, kể cả trong các trường hợp cơ quan, đơn vị phá sản, giải thể hoặc cá nhân đã chết, mất năng lực hành vi dân sự.

 Tiếp tục tăng cường công khai, minh bạch trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội và Nhân dân kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng NSNN, tài chính công, tài sản công góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, tiêu cực, lãng phí, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật...

 

 


Tác giả: Thái Ngân