A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường thực hiện kết nối hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội

Nhằm tăng cường thực hiện kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Hệ thống phần mềm đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội; ngày 09/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 610/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện kết nối hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số 4200/UBND-TTHCC ngày 09 tháng 12 năm 2022 về việc triển khai kết nối hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội.

Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương cập nhật, bổ sung dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tăng giảm hàng tháng, tổng hợp báo cáo và xuất danh sách chi trả trên Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại đường link dvcbtxh.molisa.gov.vn. Phối hợp với cơ quan cung cấp dịch vụ chi trả tại địa phương (hệ thống Bưu điện) thực hiện kết nối với hệ thống chi trả của cơ quan cung cấp dịch vụ chi trả để lập, chuyển danh sách và quyết toán kinh phí chi trả trực tiếp trên hệ thống, giảm thiểu việc phát sinh chi phí quản lý đối tượng hàng tháng và đáp ứng yêu cầu chi trả không dùng tiền mặt.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các công việc: Hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký các thủ tục hành chính trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực bảo trợ xã hội; yêu cầu cán bộ cấp xã, huyện thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ bảo trợ xã hội trên Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại đường link dvcbtxh.molisa.gov.vn.

Xem xét bố trí kinh phí rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội và đầu tư mua sắm trang thiết bị cần thiết.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan