A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh

Ngày 31/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, triển khai thực hiện Văn bản số 4900/BTTTT-VTF ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở: Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28 tháng 10 năm 2022, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan đảm bảo đúng quy định. 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông hằng năm chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật danh sách các xã đạt chuẩn nông thôn trên địa bân tỉnh gửi Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định. 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách thuộc Chương trình đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, đăng ký sử dụng. 

Các doanh nghiệp viễn thông ngoài triển khai thực hiện các nội dung trên, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường tiếp cận, tư vấn các đối tượng được hưởng hỗ trợ từ Chương trình (hộ nghèo, hộ cận nghèo; các trường học, trạm y tế xã,...) đăng ký sử dụng các dịch vụ viễn thông công ích do doanh nghiệp cung cấp đúng theo quy định.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan