A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa có Thông báo số 13/TB-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 thông báo Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

Theo đó, để triển khai nhiệm vụ năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những khuyết điểm và tiếp tục phấn đấu, nỗ lực không ngừng để hoàn thành cao nhất các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra. Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp then chốt trong năm 2023 sau đây:

Thứ nhất, Khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm năm 2022 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ ra; nhất là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là lâm sản, khoáng sản; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Thứ hai, Căn cứ các Chương trình hành động và Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình để thực hiện quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023. Trong đó, phải xác định rõ từng nội dung công việc, nguồn lực thực hiện, thời gian hoàn thành và phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện.

Thứ ba, Bám sát tình hình, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tăng thu ngân sách. Giám sát chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách nhà nước; ưu tiên bố trí nguồn ngân sách nhà nước để tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế và thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác; nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ tư, Tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm, Triển khai kịp thời công tác bảo đảm an sinh xã hội, nhất là dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và cơ cấu lại lực lượng lao động, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo phát triển thị trường lao động; đảm bảo công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người dân; an toàn thực phẩm. Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, quản lý và tổ chức lễ hội, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Chuẩn bị tốt việc tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum.

Thứ sáu, Tăng cường cải cách hành chính; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao xếp hạng của Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nghiên cứu đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, cải tiến lề lối làm việc theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, thái độ làm việc của công chức trong thực thi công vụ. Hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo thu gọn đầu mối gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Thứ bảy, Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và căn cứ vào tình hình thực tế để chỉ đạo, điều hành một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm và có hiệu quả. Phấn đấu năm 2023 là năm kinh tế phục hồi và phát triển; xã hội trật tự và kỷ cương; quốc phòng, an ninh được giữ vững; Nhân dân trong tỉnh có cuộc sống bình an và hạnh phúc./.

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan