A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thúc đẩy phát triển và sử dụng Nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2752/KH-UBND về thúc đẩy phát triển và sử dụng Nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển và sử dụng Nền tảng Bản đồ số quốc gia đã đạt các tiêu chí theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, góp phần xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Kế hoạch tập trung thực hiện 04 nội dung trọng tâm:

Một là, thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu: Tham gia phối hợp thu thập, cập nhật các dữ liệu đối tượng để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển Nền tảng Bản đồ số quốc gia đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Hai là, triển khai Nền tảng Bản đồ số quốc gia: Giai đoạn 2022-2023, phấn đấu có ít nhất 05 (năm) ứng dụng nghiệp vụ sử dụng Nền tảng Bản đồ số quốc gia (đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận). Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực: Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; Lĩnh vực Giao thông vận tải; Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; Lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịch; Lĩnh vực Xây dựng.

Đến 2025, các đơn vị tại mục 2, phần III của Phụ lục III, kèm theo Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT sử dụng Nền tảng Bản đồ số để phục vụ tối thiểu 01 (một) lĩnh vực chuyên môn phụ trách. Việc sử dụng Nền tảng Bản đồ số quốc gia để phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước phải đảm bảo tính hiệu quả.

Ba là, thúc đẩy phát triển và sử dụng Nền tảng Bản đồ số quốc gia: Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, sử dụng Nền tảng Bản đồ số quốc gia để phục vụ kinh doanh, phát triển cơ sở hạ tầng. Thúc đẩy sử dụng các dịch vụ về bản đồ số như: tìm kiếm địa chỉ, gợi ý bản đồ số, xác thực địa chỉ, định danh tọa độ/địa chỉ, chỉ đường, dẫn đường và các dịch vụ bản đồ số khác. Triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng Bản đồ số quốc gia phục vụ nhu cầu nghiệp vụ, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, kết hợp xây dựng nền tảng Bản đồ số quốc gia và phát triển các ứng dụng bản đồ số phục vụ các ngành, lĩnh vực như: Lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, nông nghiệp, quản lý dân cư, bản đồ dịch tễ, bản đồ vùng an toàn dịch bệnh, bản đồ y tế, bản đồ giáo dục, bản đồ du lịch, bản đồ nông sản, bản đồ cột nước cứu hỏa, bản đồ du lịch thông minh...

Bốn là, tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về Nền tảng Bản đồ số quốc gia: Nội dung thông tin, tuyên truyền: Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng Nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh; Giới thiệu chức năng, tính năng chính, lợi ích khi sử dụng, hiệu quả hoạt động của Nền tảng Bản đồ số quốc gia, hướng dẫn sử dụng; Các nội dung khác liên quan đến phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia.

Phương thức thông tin, tuyên truyền: Xây dựng tài liệu, ấn phẩm truyền thông; thường xuyên tổng hợp và cung cấp thông tin, tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, đài phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử, truyền thanh cơ sở và theo các phương thức khác, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.


Tác giả: Khánh Vi