A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày 13 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 112/UBND-NC về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Một là, Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng, Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và Công văn số 750-CV/TU ngày 29/11/2022 của Thường trực Tỉnh ủy, Văn bản số 4118/UBND-KTTH ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Hai là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc; triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; theo dõi, nắm tình hình nhằm xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà và sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

Ba là, Trường hợp phát hiện vi phạm, các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo bằng văn bản về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ các trường hợp vi phạm theo quy định./.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan