A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa có Công văn số 3932/UBND-NNNT về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.

Thực hiện Văn bản số 1043/TTg-NN ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2020 về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã; sau khi xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 3952/SNN-CCKL ngày 09 tháng 11 năm 2023 về việc triển khai thực hiện Văn bản 1043/TTg-NN ngày 02 tháng 11 năm 2023; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Thứ nhất, bãi bỏ đoạn 1, khoản 1 Văn bản số 3125/UBND-NNTN ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Kon Tum: “Dừng nhập khẩu và không được cho phép quá cảnh động vật hoang dã còn sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài động vật hoang dã (trừ các loài thủy sản phục vụ sản xuất, chế biến làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đã được công bố theo quy định của pháp luật; bộ phận của động vật hoang dã đã được chế biến, xử lý làm dược liệu, làm nguyên liệu phục vụ sản xuất hoặc sản phẩm hoàn chỉnh) qua địa bàn tỉnh đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ hoặc trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép; mọi trường hợp nhập khẩu động vật hoang dã phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật như đối với động vật hoang dã bất hợp pháp.”

Các nội dung khác, đề nghị các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục thực hiện theo Văn bản số 3125/UBND-NNTN ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ hai, các đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc hoạt động xuất nhập khẩu động vật hoang dã theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ).


Tác giả: Thái Ngân